Czas pracy a podróż służbowa

Niezależnie czy mamy firmę w Katowicach czy we Wrocławiu, a może w obu miastach i nasz pracownik musi przejechać z jednej siedziby do drugiej, kwestia rozliczenia czasu pracy w podróży służbowej budzi, jak podnosi adwokat prawo pracy Wrocław, kontrowersje i trudności.

Powody trudności w rozliczeniu czasu pracy

Adwokat Katowice prawo pracy wyjaśnia, że wątpliwości na gruncie rozliczenia czasu pracy pojawiają się przy konieczności ustalenia co kryje się pod pojęciem czasu pracy w podróży służbowej i sposobu jego rozliczania.

Pojęcie czasu pracy i podróży służbowej

Wyjaśnienie tych dwóch pojęć jest podstawową kwestią umożliwiającą prawidłowe wyliczenie czasu pracy pracownika w czasie podróży służbowej.

Czas pracy

Czas pracy, jak wskazuje Adwokat, został określony przez ustawodawcę w art. 128 § 1 k.p. jako czas pozostawania przez pracownika w dyspozycji pracodawcy. Pracownik jest zobowiązany pozostawać w zakładzie pracy lub innym miejscu, które zostało wyznaczone przez pracodawcę do wykonywania pracy.

Godziny pracy

Wiele pracodawców boryka się z problemem obliczenia godzin pracy pracownika. Celem ułatwienia rozwiązania tego problemu Sąd Najwyższy w dniu 4 kwietnia 1979 r. wydał wyrok, w którym wyjaśnił, że pracownikowi nie przysługuje w czasie podróży służbowej wynagrodzenie za czas przejazdu do miejsca delegowania i z powrotem, bowiem nie jest to czas pracy. Zatem czas pracy obejmuje wyłącznie tą część podróży, która trwa w rozkładowych godzinach pracy. Tym samym prawnik rozróżnia dwa rodzaje czasu wliczanego do czasu pracy pracownika. Czas przejazdu związany z podróżą służbową w godzinach pracy pracownika, który nie podlega odliczeniu i czas przejazdu poza normatywnym czasem pracy, który nie wlicza się do czasu pracy pracownika delegowanego i nie powoduje obowiązku wypłaty dodatkowego wynagrodzenia.

Podróż służbowa

Adwokat podkreśla, że jako podróż służbową, ustawodawca traktuje zadanie służbowe, które pracownik realizuje na podstawie polecenia pracodawcy poza miejscowością siedziby pracodawcy lub stałym miejscem jego pracy. Tym samym, podróż z miejsca pracy do miejsca wskazanego przez pracodawcę jest realizacją zadania służbowego.

Delegacja

O ile sama podróż jest w miarę prosta do zrozumienia i obliczenia, o tyle, w przypadku delegacji, Radca prawny zwraca uwagę, że czas pracy obejmuje wyłącznie faktyczny czas poświęcony na wykonywanie zadań, a nie cały okres przebywania na delegacji.

Odpoczynek w podróży służbowej

Podróż służbowa co do zasady oznacza brak możliwości ubiegania się o wypłatę nadgodzin z tytułu świadczenia pracy ponad standardowy czas pracy, jednak po stronie pracodawcy leży przestrzeganie prawa do odpoczynku. Pracownikowi, niezależnie od okoliczności, przysługuje prawo do 11-godzinnego dobowego i 35-godzinnego tygodniowego wypoczynku. Tym samym, w przypadku przekroczenia w czasie podróży służbowej prawa do odpoczynku, pracownik ma prawo do ubiegania się o dodatkowe dni wolne lub wypłatę dodatkowego wynagrodzenia.

Podsumowanie

Czas pracy pracownika w podróży służbowej to czas faktycznego świadczenia pracy przez pracownika. Samo odbywanie podróży służbowej lub przebywanie w miejscu docelowym nie stanowi czasu pracy. Tym samym podróż w dzień wolny lub poza godziny nadliczbowe nie rodzi obowiązku wypłaty wynagrodzenia, chyba że narusza ustawowe prawo pracownika do odpoczynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *