Opieka nad dzieckiem a zasądzenie alimentów

Alimenty

Alimenty to finansowe zobowiązanie względem rodzica wobec dziecka. Podmiotowość, zakres i regulacje związane z istnieniem obowiązku alimentacyjnego reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Tam zawarte są zasady, jakie obowiązują w polskim systemie prawnym. Najważniejsza zasadą wynikającą z tych przepisów jest fakt, iż obowiązek alimentacyjny wobec dziecka jest jego niezbywalnym prawem. Rodzic, bez względu na posiadaną pełnię praw rodzicielskich czy też ich ograniczenie ma prawny obowiązek łożenia na swoje dziecko do czasu kiedy Sąd orzeknie, że wyczerpały się przesłanki przemawiające za koniecznością wypłacania alimentów. Tutaj niezwykle istotne są porady prawne jakich jest w stanie udzielić adwokat i doradzić, czy powództwo o zaprzestanie obowiązku alimentacyjnego ma rację bytu.

W zależności od oceny sytuacji, w jakiej znalazło się dziecko – małoletnie czy też pełnoletnie – Sąd decyduje o wysokości alimentów, biorąc pod uwagę indywidualną sytuację majątkową dziecka i możliwości zarobkowe rodzica. Artykuł 135, paragraf 1. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, mówi wprost, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, oznacza to że nie faktyczne zarobki rodzica są najważniejszym elementem badania wysokości należnej dziecku kwoty, ale przesłanki które świadczą o możliwych dochodach do osiągnięcia przez rodzica.

Alimenty a opieka nad dzieckiem

Alimenty w postaci finansowych nakładów są przyznawane dziecku, w przypadku kiedy rodzic nie sprawuje osobistej pieczy nad nim. Alimenty pełnią wtedy funkcję zapewnienia utrzymania dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Alimenty jako zobowiązanie wobec dziecka, polski system prawny dzieli jako: zobowiązania finansowe i niefinansowe – czyli jako faktyczną opiekę. Rodzic, który nie sprawuje opieki nad dzieckiem, swoje obowiązki wypełnia poprzez uiszczania zasądzonej kwoty.

Jako że rodzice mają jednakowy obowiązek pokrywania potrzeb dziecka – zarówno tych materialnych, życiowych jak i psychologicznych, w wielu przypadkach uznaje się, że rodzic wychowujący dziecko na co dzień – czyli sprawujący faktyczną opiekę, może być „zwolniony” z finansowego łożenia na część związaną z utrzymaniem. Wycenia się bowiem zaspakajanie innych potrzeb dziecka na poczet wydatku finansowego rodzica sprawującego pieczę.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Kancelarii:

https://dm-adwokaci.pl/uregulowanie-opieki-nad-dzieckiem-w-porozumieniu-rodzicielskim-a-w-wyroku-rozwodowym/

Opieka naprzemienna

Decyzja o sprawowaniu opieki naprzemiennej nad dzieckiem, wydaje się być najrozsądniejszą opcją, która usuwa problem wypłacania alimentów przez któregokolwiek z rodziców. Uznaje się bowiem, że każdy z rodziców realizuje obowiązek wychowywania i utrzymywania dziecka w równych częściach. Potrzeby dziecka są zaspokajane, dlatego nie może być mowy o wypłacaniu alimentów. Oczywiście od tej zasady bywają odstępstwa i wyjątki. Jeżeli jeden z rodziców ma znacznie wyższe możliwości zarobkowe, od możliwości zarobkowych drugiego rodzica, a rozstanie rodziców mogłoby wpłynąć na znaczne obniżenie poziomu życia dziecka, w stosunku do tego jakie miało podczas małżeństwa rodziców, Sąd może zasądzić „wyrównanie” poziomu życia od zamożniejszego rodzica, nawet w przypadku sprawowania przez nich opieki naprzemiennej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *